Realizacje

Realizacja różnorodnych inwestycji oraz zespół wykwalifikowanych specjalistów, w szerokim przedziale wiekowym, umożliwia nam realizację najtrudniejszych zadań oraz sprostanie oczekiwaniom najbardziej wymagających inwestorów.

BUDOWNICTWO Wybrane realizacje:
 • Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku Zakładu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej (w trakcie realizacji)

  Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście

 • Opracowanie kompletnej, kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Prokuratury Krajowej w Warszawie przy ul. Postępu 3” (w trakcie realizacji)

  Zamawiający: Skarb Państwa – Prokuratura Krajowa

 • Opracowanie koncepcji projektowo-technicznej i dokumentacji projektowej na budowę instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan i c.o. na terenie kompleksu wojskowego w Grupie (w trakcie realizacji)

  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy

 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa przedszkola miejskiego w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej”

  Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację, remont kapitalny i zmianę sposobu użytkowania na cele muzealne, zabytkowego budynku administracyjnego na terenie stacji uzdatniania wody ,,Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 w Bydgoszczy’

  Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.

 • Świadczenie usług doradczych przy realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień-Naprawa, od km ok. 713+580 do ok. 721+170,00”.

  Zamawiający: IDS-BUD S.A.

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont budynku MSW przy ul. Zawrat 30 w Warszawie

  Zamawiający: Ministerstwo Spraw Zewnętrznych

 • Opracowanie dokumentacji technicznej składającej się z trzech oddzielnych projektów budowlano- wykonawczych w zakresie branży teletechnicznej

  Zamawiający: Kancelaria Senatu

 • Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację instalacji wewnętrznych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25w Warszawie

  Zamawiający: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowy Elektrowni Gazowej o mocy około 860 MW wraz z sieciami przyłączeniowymi” wytwarzającej energie elektryczną dla północnej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego KSE

  Zamawiający: Energa Invest Spółka Akcyjna

 • Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej , oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót dla budynku Sądu Rejonowego, ul. Żeromskiego 43/45, 26-600 Radom

  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Radomiu

 • Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynku siedziby II oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 25

  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

 • Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku KGP przy ul. Domańskiej 36/38 w Warszawie

  Zamawiający: Komenda Główna Policji

 • Wykonanie 4 audytów energetycznych budynków Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików

  Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

INFORMATYKA Wybrane realizacje:
 • Opracowanie studium Wykonalności w szczególności uwzględniając analizę finansową oraz analizę procesów biznesowych realizowanych przez system EZD RP, niezbędnego do przygotowania i złożenia przez Zamawiającego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami) o dofinansowanie projektu „EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”

  Zamawiający: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy

 • Opracowanie trzech studiów wykonalności: I- Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, II- Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, III- Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  Zamawiający: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy

 • Opracowanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztorysowej) wraz z opisem wymagań dla przedsięwzięcia: „Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej”

  Zamawiający: Gmina Miejska Biała Podlaska

 • Świadczenie usług doradztwa w związku z planowanym ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie dla projektu ,,dIKARD – Digitalizacja oraz integracja zasobów danych naukowych w Instytucie Kardiologii  – cyfrowe udostępnianie danych naukowych”

  Zamawiający: Instytut Kardiologii

 • Świadczenie usług w zakresie obsługi projektu pn. „Zwiększenie poziomu wykorzystania e-usług publicznych poprzez informatyzację SPZOZ w Bogatyni i wdrożenie e-usług w zakresie zdrowia”

  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

 • Opracowanie studium Wykonalności dla projektu pn. Kronik@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauk i Kultury

  Zamawiający: Skarb Państwa – Minister Cyfryzacji

 • Wykonanie opracowania dokumentacji konkursowej do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 ,, Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

  Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 • Wykonanie opracowania dokumentacji konkursowej do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 ,, Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

  Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 • Wykonanie analizy przedwdrożeniowej na wdrożenie Zintegrowanego Systemu do Zarządzania Przedsiębiorstwem klasy ERP

  Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.

ECO-INVESTMENT POLAND S.A.
NIP 953-24-59-726 REGON 093154133 KRS: 0000818107
Siedziba główna firmy: ul. Filtrowa 65/45 02-055 Warszawa
email: biuro@eco-investment.pl tel: +48 784 412 262