Oferta

ECO-INVESTMENT POLAND  to firma oferująca szeroki wachlarz usług w zakresie budownictwa oraz informatyki.

Możemy poszczycić się dużą liczbą poważnych realizacji, co owocuje doświadczeniem oraz różnorodnymi kontaktami w dziedzinach naszej działalności.

BUDOWNICTWO – wykonanie dokumentacji projektowych Opracowujemy kompleksowe dokumentacje projektowo - kosztorysowe dotyczące budownictwa drogowego, usługowo - handlowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, mieszkaniowego, adaptacji budynków zabytkowych. Nasza Firma od chwili powstania współpracuje z wieloma zleceniodawcami - są to przede wszystkim renomowane architektoniczne i projektowe biura z terenu całego kraju, bądź z bezpośrednimi Inwestorami - tak sfery budżetowej, jak i sektora prywatnego. Zatrudniając i współpracując na stałe z doświadczonymi projektantami i specjalistami wszystkich branż wykonujemy tematy wielobranżowe, zapewniając kompleksowość wykonanej dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Nasze projekty realizowane są zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami.

Oferujemy dla państwa:

 • kompleksowe wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowanych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,

 • wykonanie w szerokim zakresie opracowań dotyczących problematyki obniżania strat ciepła, remontów elewacji i termomodernizacji,

 • pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji,

 • konsultacje i doradztwo techniczne.

BUDOWNICTWO – roboty budowlane Nasza firma oferuje dla Państwa szeroko rozumiane usługi remontowo - budowlane i budowlane, które realizowane są zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane. Dzięki temu mogą mieć Państwo pewność, że nasze prace wykonywane są należycie i zgodnie z prawem. Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą, której wiedza i doświadczenie służy do osiągania wspólnego celu, jakim jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Staramy się działać w taki sposób, aby nasi klienci byli zadowoleni i usatysfakcjonowani.

Oferujemy dla państwa:

 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

 • wykonywanie modernizacji elewacji budynków,

 • modernizację węzłów cieplnych,

 • wykonywanie instalacji – elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych,

 • przygotowywanie terenu pod budowę,

 • rozbiórkę oraz burzenie obiektów budowlanych,

 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,

 • realizowanie robót budowlano – wykończeniowych,

 • nadzory budowlane.

RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Inwestycje, określane jako szczególnie szkodliwe dla środowiska, muszą uzyskać zgodę ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a warunkiem uzyskania tej zgody jest wynik dobrze sporządzonej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowaniom ocen stawia się wysokie wymagania. Oceny są sporządzane przez inwestora, a następnie weryfikowane przez specjalną komisję ds. ocen oddziaływania na środowisko, działającą przy ministrze.

Oferujemy dla państwa:

 • sporządzanie raportów i ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych,

 • projekt dokumentów o charakterze programowym i planistycznym,

 • wykonanie opracowań techniczno – przyrodniczych,

 • sporządzenie ocen programów gospodarczych i nowych technologii,

 • wykonanie analiz możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska.

AUDYTY ENERGETYCZNE Uzyskanie korzystnego kredytu termomodernizacyjnego wiąże się z koniecznością wykonania audytu energetycznego. Nasza Firma zatrudnia i współpracuje z dobrze przygotowanymi audytorami energetycznymi, wykonującymi szybko i poprawnie audyty energetyczne. Ta niezależna i obiektywna opinia jaką jest audyt stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. Daje to dobre podstawy do podjęcia świadomej decyzji.
INFORMATYKA Oferujemy Państwu sporządzanie różnego typu dokumentacji dotyczących systemów teleinformatycznych. Wykonujemy analizy przed-wdrożeniowe, audyty systemów. Proponujemy usługi ekspertów IT w celu dopasowania najbardziej optymalnych rozwiązań informatycznych dla Państwa potrzeb. Pomagamy w doborze odpowiednich technologii informatycznych z położeniem nacisku na dopasowanie do potrzeb oraz sytuacji finansowej firmy. Pomagamy zaplanować wydatki związane z wdrażaniem technologii.
STADIUM WYKONALNOŚCI W ramach naszej działalności opracowujemy studia wykonalności wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych: informatycznych, przemysłowych, ochrony środowiska, infrastrukturalnych, w handlu, w sektorze usług. Studia wykonalności inwestycji wykonujemy zarówno dla małych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i tych, których budżety sięgają setek milionów złotych. Zajmujemy się inwestycjami nowymi i modernizacyjno - odtworzeniowymi, z możliwością wariantowego symulowania zmian istotnych wskaźników i wielkości ekonomiczno - finansowych całej firmy po zrealizowaniu inwestycji.

Oferujemy dla państwa:

 • sporządzanie Studium Przedinwestycyjnego (Pre – Feasibility Study)

 • opracowywanie wniosków o udzielenie dotacji i innych środków finansowych z funduszy programów pomocowych,

 • opracowanie Studium Wykonalności Projektu – Feasibility Study, którego celem jest dostarczenie przesłanek do podjęcia decyzji o przyznaniu środków finansowych z funduszy pomocowych dla planowanego przedsięwzięcia.

ECO-INVESTMENT POLAND S.A.
NIP 953-24-59-726 REGON 093154133 KRS: 0000818107
Siedziba główna firmy: ul. Filtrowa 65/45 02-055 Warszawa
email: biuro@eco-investment.pl tel: +48 784 412 262